Český Institut Metabolického syndromu

Beloranib, nová naděje v léčbě obezity?

Farmakoterapie obezity je obtížná z mnoha důvodů – ten nejzásadnější je, že se snažíme „léčit“ něco, co dobře funguje. Nejméně 90 % případů obezity nemá příčinu patofyziologickou, nýbrž v nepoměru příjmu a výdeje energie, způsobeném na jedné straně zásadním poklesem fyzické aktivity (a větší námahy zvláště), na straně druhé téměř neomezenou nabídkou energeticky bohaté stravy a nápojů. Proto se dosavadní možnosti omezovaly především na snížení pocitů hladu a zvýšení signálů nasycení; výjimkou není ani GLP-1 agonista liraglutid, který je nově schválen v USA k léčbě obezity v dávce 3 mg denně pod názvem Saxenda® – jeho antiobezitní účinek spočívá ve vyvolání mírného nechutenství. Jedině orlistat snižuje energetický příjem nezávisle na vůli, pocitech či chutích obézního.

Na konci letošního března byly publikovány výsledky 2. fáze klinického zkoušení zcela nové účinné látky pro léčbu obezity, beloranibu. Jedná se o analog fumagilinu, přirozeného produktu Aspergillus fumigatus s antimikrobiálními vlastnostmi, který je prototypem inhibitoru metionin aminopeptidázy 2 (MetAP2). Medikamentózní inhibice MetAP2 byla původně vyvíjena jako protinádorová léčba ovlivňující angiogenezi, zvláště v terapii mezoteliomu.

Mechanizmy, kterými inhibitory MetAP2 dosahují významného a trvalého hmotnosti, do angiogeneze nezasahují. Složitým způsobem snižují biosyntézu tuků a také cholesterolu. Zvyšují koncentrace adiponektinu a FGF-21, stimulují výdej energie, utilizaci a exkreci tuků. Snižují koncentrace leptinu a navozují negativní energetickou bilanci.

Ve dvanáctitýdenní studii bylo 137 obézních žen a 10 mužů průměrného věku 48 let a průměrného BMI 38 randomizováno ke 3 rozdílným dávkám  beloranibu (0,6 mg, 1,2 mg a 2,4 mg s.c. 1x denně) nebo k placebu. Studii dokončilo 70 % účastníků, důvodem předčasného ukončení byly zejména nežádoucí účinky týkající se spánku, a to především ve skupině s nejvyšším dávkováním.

Ve všech intervenovaných skupinách došlo ke statisticky významnému snížení tělesné hmotnosti, a to o 5,5 kg, 6,9 kg a 10,9 kg. Statisticky významné bylo též snížení obvodu břicha, tělesného tuku, vysoce selektivního CRP a leptinu; statistický významný byl pokles triglyceridů a LDL-cholesterolu ve skupině s nejvyšším dávkováním. Hlavními nežádoucími účinky byla nauzea, nespavost a jiné poruchy spánku, což však bylo významně častější proti placebové skupině pouze při nejvyšším dávkování. Dávkování 0,6 a 1,2 mg bylo snášeno dobře.

Beloranib se tedy jeví jako velmi slibné antiobezitikum, neboť srovnatelných hmotnostních úbytků není dosahováno podáváním žádného z dnes užívaných léků, jen při správně indikované chirurgické (bariatrické/metabolické) léčbě.

Literatura:

Kim DD, Krishnarajah J, Lillioja S, de Looze F, Marjason J, Proietto J, Shakib S, Stuckey BG, Vath JE, Hughes TE. Efficacy and safety of beloranib for weight loss in obese adults: a randomized controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2015;17(6):566-72.

Joharapurkar AA, Dhanesha NA, Jain MR. Inhibition of the methionine aminopeptidase 2 enzyme for the treatment of obesity. Diabetes Metab Syndr Obes. 2014;7:73-84.

Autor příspěvku: MUDr. Petr Sucharda, CSc., 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

  Zpět