Měření hodnot glykovaného hemoglobinu a predikce kardiovaskulárního rizika

V textu (The Emerging Risk Factors Collaboration :Glycated Hemoglobin Measurement and Prediction of Cardiovascular Disease. JAMA March 26, 2014 Volume 311, Number 12) je hodnocena a komentována analýza dat ze 73 prospektivních studií, zahrnujících 294 998 účastníků bez vstupní přítomnosti diabetu a bez předchozí přítomnosti kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Hodnocen byl vznik nových KVO s 10letou predikcí v rizikových kategoriích s nízkým rizikem (pod 5 %), středním rizikem (5-7,5 %) a vysokým rizikem (nad 7.5 %) vzniku KVO. V průběhu průměrně 9,9 let bylo zaznamenáno 13 237 fatálních i nefatálních KV příhod (koronární choroba a ikty).

Investigátoři zkoumali souběh konvenčních rizikových faktorů s vazbou na glykovaný hemoglobin (HbA1c) a bylo zjištěno, že vliv koncentrací HbA1c i dalších glykemií na riziko KVO lze vyjádřit J křivkou. C-index pro průměrné KV riziko byl určen pomocí konvenčních rizikových faktorů na 0,7434 (95% Cl). Přidání informace o HbA1c k C-indexu změnilo tento index o 0,0018 a změnilo 10leté KV riziko o + 0,42 %.

Americká doporučení (American Heart Association Task Force on Practice Guidelines) z roku 2010 považují za vhodné používat i u osob bez diabetu hodnoty HbA1c při určování KV rizika. Totéž doporučila v roce 2012 Kanadská kardiologická společnost (Canadian Cardiovascular Society).

Zařazení HbA1c do skórování KV rizika však nebylo zařazeno do doporučení Americkou kardiologickou společností (American College of Cardiology and American Heart Association Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk).

Předkládaná studie byla pokusem zjistit vhodnost přiřazení HbA1c ke konvenčním rizikovým faktorům při stanovení KV rizika. Výsledky jsou autory hodnoceny tak, že přiřazení HbA1c do skórování nediabetických osob nezlepšuje smysluplně odhad KV rizika.Vazba na zvýšení KV rizika se jeví jako velmi nízká. U všech měřených hodnot měly křivky jasný J tvar (i když nejplošší u prandiální glykemie) s patrným nárůstem KV rizika v nejnižších hodnotách levé části J křivky, a to ve všech případech hodnocených glykemických parametrů.

Při hodnocení KV rizika u nediabetických osob se tedy nejeví jako smysluplné přiřazovat jako další rizikový faktor hodnoty HbA1c.

MUDr. Zdeněk Hamouz

Zdroj: The Emerging Risk Factors Collaboration :Glycated Hemoglobin Measurement and Prediction of Cardiovascular Disease  JAMA March 26, 2014 Volume 311, Number 12.

 

Partneři