Aktuality

Nová pacientská organizace ČAKO

V České republice žijí více než tři miliony pacientů s nějakou formou onemocnění srdce a cév a jejich počet neustále roste. Podle kardiologů je proto nutné nastavit léčbu…


Současný pohled na léčbu dyslipidémií

Na letošním XXI. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP konaném ve dnech 15. – 18. října v Brně byl jeden z paralelních odpoledních bloků věnován problematice metabolického syndromu (MS). MS je etablovaným konceptem současné medicíny a je považován za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů…


Dědičně podmíněná forma metabolického syndromu

Výhrady ke konceptu metabolického syndromu, zvláště k jeho definici, jsou závažné a vzbuzují oprávněné pochybnosti o přínosu zejména u diabetiků. Přesto nelze zpochybnit skutečnost, že přítomnost tří a více složek metabolického syndromu je velmi silným rizikovým faktorem předčasného úmrtí aterosklerotické etiologie.


Nemoci související s obstrukční spánkovou apnoí (OSA)

Vannan Kandi Vijayan: Morbidities Associated With Obstructive Sleep Apnea Expert Rev Resp Med 2012;6 (5):557-566.


Měření hodnot glykovaného hemoglobinu a predikce kardiovaskulárního rizika

Při hodnocení kardiovaskulárního rizika u nediabetických osob se nejeví jako smysluplné přiřazovat jako další rizikový faktor hodnoty HbA1c.


Český institut metabolického syndromu získal dotaci na projekt vzdělávání pedagogů

Projekt si vytyčil dva cíle: jednak přispět ke zdravému životnímu stylu – být prevencí metabolického syndromu, nadváhy, obezity a cukrovky 2. typu, a za druhé seznámit pedagogy s nejčastějšími rizikovými faktory, jejichž nejčastější příčinou je závislost na drogách a dalších návykových látkách (alkoholu, tabáku).


Organické polutanty a metabolický syndrom

Tuková tkáň vychytává mnoho organických látek, tzv. perzistujících organických polutantů (POP). Ty jsou lipofilní, organismus je hůře odbourává, mohou se kumulovat v tukové tkáni a také se mohou při hubnutí uvolňovat. Dostávají se do organismu hlavně potravou a jsou obsaženy zejména ve stravě živočišného původu (mléčné výrobky, maso, mořské a částečně i sladkovodní ryby – zejména dravé ryby). Z epidemiologických studií vyplývá, že POP jsou rizikem pro rozvoj metabolického syndromu a diabetu 2. typu.


Markery reziduálního kardiovaskulárního rizika

Reziduálnímu KV riziku se věnuje velmi malá pozornost, jak prokázala analýza českého souboru studií EA I-IV. Přitom se jedná o pacienty v nejvyšším celkovém KV riziku, tj. o pacienty se stabilní ICHS a v polovině případů v kombinaci s DM2T…


Follow-up studie VADT: vliv intenzivního snižování glykémie na KV příhody a mortalitu

Prvotní studie VADT (The Veterans Affairs Diabetes Trial) zkoumala vliv intenzivního snižování glykemie ve srovnání se „standardní“ léčbou u 1791 válečných veteránů na výskyt kardiovaskulárních (KV) onemocnění. Šlo o osoby již s diabetem léčené.


Rekurence žilního tromboembolismu v kontextu metabolického syndromu

Nově publikovaná práce ukazuje, že rekurence žilního tromboembolismu (TEN) se zvyšuje s rostoucím počtem složek metabolického syndromu (MS) jako je hyperlipidemie, obezita, hypertenze a diabetes.


Ezetimib významně snižuje LDL cholesterol inhibicí intestinální absorpce

Na trhu je k dispozici nová fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem. Jaký má potenciál snížit celkové kardiovaskulární riziko?


Paradox obezity

V posledních letech se ukázaly nové překvapující výsledky ve studiích sledujících hmotnost a úmrtnost. Pacienti s vyšším BMI měli nižší úmrtnost než pacienti s nižší hmotností. Tento fenomén se nazývá paradox obezity.


Partneři