Stanovy ČIMS

Statut
obecně prospěšné společnosti
Český institut metabolického syndromu, o.p.s.

 

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

1/ Český institut metabolického syndromu, o. p. s. (dále jen společnost), je právnickou osobou zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu O, č. vložky 121, dnem 16. 5. 2008, IČ 280 16 262, založenou zakladatelkou Prof. MUDr. Hanou Rosolovou DrSc., r.č. 54-55-12/0484, bydliště Plzeň, Dvořákova 2239/35, zakládací listinou ze dne 26. 3. 2008.

2/ Posláním společnosti je výchova laické i odborné veřejnosti k prevenci v oblasti civilizačních nemocí tj. v prevenci aterosklerózy a jejích komplikací (srdečně cévních nemocí) a v prevenci cukrovky 2. typu.

3/ Sídlo společnosti je Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, PSČ 305 99, pavilon č. 3 – přízemí.

4/ Společnost byla zřízena na dobu neurčitou.

 

Článek II.

 

Obecně prospěšné služby a podmínky jejich poskytování

 

Společnost poskytuje tyto veřejně prospěšné služby:

1) společnost vychovává laickou veřejnost k prevenci v oblasti civilizačních nemocí, zejména prevenci vzniku srdečních a cévních chorob a cukrovky, jako důsledku civilizačního životního stylu tj. sedavého způsobu života, nadměrného příjmu energie a nedostatečné pohybové aktivity a chronického stresu.

Způsoby poskytování služeb laické veřejnosti

 • besedy,
 • dobrovolná školení skupin nebo i jednotlivců,
 • mediální pořady (rozhlas, televize),
 • tisk,
 • vyšetřování na místě tj. v pojízdné ordinaci, kde zdravotnický personál – zdravotní sestry a lékař, provádí antropometrické měření (výška, hmotnost, obvod pasu aj.), měření hemodynamických parametrů (např. příležitostní klidový krevní tlak, tepová frekvence aj.), náběr krve z prstu ke stanovení příležitostních hodnot některých metabolických parametrů). Bezprostředně se stanoví kardiovaskulární riziko podle současných tabulek rizika pro kardiovaskulární nemoci a přítomnost či nepřítomnost metabolického syndromu. Vyplní se dotazník obsahující osobní anamnézu, návyky a užívané léky. Po zhodnocení všech údajů lékařem se provede individuální intervence přítomných rizikových faktorů či chorob tj. porada na změnu životního stylu event. na další odborný postup.
 • Získaná data budou sloužit jako podklady pro výzkumné práce k objasnění a léčení aterosklerózy, metabolického syndromu aj. rizikových faktorů pro kardiovaskulární nemoci a diabetes 2. typu.

2) Společnost poskytuje pregraduální i postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti prevence kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu ve spolupráci s různými lékařskými odbornými společnostmi a univerzitami.

Obecně prospěšné služby pro laickou i odbornou veřejnost budou poskytovány bezplatně všem zájemcům, kteří o ně projeví zájem v době jejich poskytování, předem včas zveřejněné vhodným způsobem, zejména plakáty na veřejně přístupných místech a v sídle společnosti, v denním regionálním tisku, oznámením v rozhlasovém regionálním vysílání a oznámení obecním rozhlasem v místě poskytování služeb a bezplatným informačním servisem na internetových stránkách společnosti.

Článek III.

Správní rada

1/ Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

2/ Správní rada byla jmenována zakladatelkou společnosti a má nejméně tři členy, maximálně 5 členů.

3/ Po jmenování první správní rady se za účasti jmenovaných členů a zakladatelky losem určí jméno jednoho člena, jehož funkční období skončí po uplynutí jednoho roku od jmenování a jméno jednoho člena, jehož funkční období skončí po dvou letech od jmenování.

4/ Funkci člena správní rady nejde zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.

5/ Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

6/ Při rozhodování mají členové správní rady každý jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

7/ Za společnost jednají všichni členové správní rady společně.

8/ Na uvolněné místo člena správní rady je nejpozději do šedesáti dnů jmenován zakladatelkou nový člen. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nového člena správní rady Úřad městského obvodu Plzeň 3 na návrh správní rady, popř. dozorčí rady.

9/ Správní rada zasedá minimálně dvakrát ročně.

10/ Do působnosti správní rady patří zejména:

 • schvalovat změny zakládací listiny,

 • dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena,

 • schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a náklady na správu společnosti,

 • schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,

 • jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovovat mu mzdu,

 • rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne převzetí likvidačního zůstatku společnosti,

 • jmenovat likvidátora k provedení likvidace společnosti.

Článek IV.

Dozorčí rada

1/ Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Má tři členy.

2/ Dozorčí radu společnosti jmenuje zakladatel.

3/ Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

4/ Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.

5/ Po jmenování první dozorčí rady se za účasti jmenovaných členů a zakladatelky losem určí jméno jednoho člena, jehož funkční období skončí po uplynutí jednoho roku od jmenování a jméno jednoho člena, jehož funkční období skončí po dvou letech od jmenování.

6/ Do působnosti dozorčí rady patří zejména

 • dohlížet na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou společnosti,

 • kontrolovat správnost vedení účetnictví společnosti,

 • přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti

 • nejméně jedenkrát ročně podávat zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,

 • podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,

 • svolat mimořádné jednání správní rady, jestli-že to vyžadují zájmy společnosti.

7/ Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

8/ Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně.

Článek V.

Ředitel společnosti

1/ Ředitel společnosti řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti zakladatele správní rady nebo dozorčí rady.

2/ Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.

3/ Ředitele jmenuje a odvolává správní rada společnosti.

4/ Ředitel vykonává práva a povinnosti společnosti jako zaměstnavatele.

5/ Ředitel společnosti vykonává svoji činnost na základě dohody o pracovní činnosti (pracovní smlouvy, mandátní smlouvy).

6/ Ředitel společnosti vykonává tyto úkoly a činnosti:

 1. Jedná za společnost ve všech provozních a realizačních otázkách.

 2. Zabezpečuje běžný chod společnosti.

 3. Přijímá a odvolává zaměstnance.

 4. Zajišťuje marketingovou a obchodní činnost společnosti.

 5. Studuje a jedná s dalšími vnitrostátními a zahraničními společnostmi, které působí ve stejném nebo podobném oboru a činnosti jako společnost.

 6. Dbá na trvalé zvyšování kvality činnosti společnosti v rozsahu jejího účelu.

 7. Vyhledává doplňkové a obchodně zajímavé okrajové činnosti

 8. Uzavírá smluvní vztahy pro zajištění doplňkových činností pro kvalitní zajištění vlastního účelu činnosti společnosti.

 9. Zastupuje společnost na vnitrostátních, informačních, marketingově realizačních, právních, školících a aplikačních akcích.

 10. Řídí účetnictví a hospodářské opatření činnosti společnosti.

 11. Připravuje výroční zprávy společnosti stejně jako další doklady v souladu s předpisy a zákony v působnosti České republiky.

 12. Spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi, univerzitami a vysokými školami s cílem vykonávat veřejně prospěšné činnosti společnosti na vysoké odborné úrovni.

 

Článek VI.

Hospodaření společnosti

1/ Zdrojem příjmů společnosti jsou vklady zakladatele, dary, dědictví, výnosy veřejných sbírek, dotace a příspěvky.

2/ Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný ke konci účetního období převádí společnost v celé výši do rezervního fondu.

3/ Vytvořený rezervní fond použije společnost ke krytí ztráty společnosti.

4/ Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.

5/ Společnost vypracovává a zveřejňuje nejpozději do šesti měsíců po skončení hodnoceného období, kterým je kalendářní rok, výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti.

6/ První výroční zprávu o své činnosti a hospodaření je společnost povinna uveřejnit nejpozději do osmnácti měsíců od svého vzniku.

7/ Výroční zprávy společnosti budou zveřejňovány na úřední desce v sídle společnosti, prostřednictvím internetu a jako neperiodická publikace.

Článek VII.

Zrušení společnosti

1/ Společnost se zrušuje

 1. dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti,

 2. sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na více obecně prospěšných společností,

 3. dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,

 4. prohlášením konkursu na majetek společnosti,

 5. zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

2/ Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

Tento status nabývá účinnosti dnem jeho vydání správní radou společnosti.

16. 12. 2008

Partneři