METABOLICKÝ SYNDROM OČIMA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Metabolický syndrom (MetS) by měl být zachytáván především na úrovni primární péče, což se ne vždy daří. I když jsou naši praktičtí lékaři poměrně dobře obeznámeni s jednotlivými rizikovými faktory, jen obtížně si je spojují dohromady a na MetS nenahlížejí jako na komplexní diagnózu. Kde se odehrávají nejčastější chyby a co je třeba zlepšit?

Česká populace je podle místopředsedy Sdružení praktických lékařů ČR Zdeňka Hamouze, praktického lékaře z Chomutova, velmi specifická. Naše riziko vzniku MetS je ještě vyšší, než u zbytku Evropy, což je kromě genetických predispozic jistě dáno regionálními specifiky české kotliny, způsoby stravování a životním stylem. Kromě genetické zátěže hraje při manifestaci MetS důležitou roli i věk, populační skupina 70letých má až dvoutřetinovou šanci, že se u ní tento soubor závažných rizikových faktorů rozvine.

Partneři