PACIENTI MAJÍ NÍZKÉ POVĚDOMÍ O SVÉM ZDRAVÍ

Na výsledcích je nejzajímavější porovnání měřených symptomů (obvod pasu) a symptomů reportovaných respondenty (zbývající kardiovaskulární rizikové faktory) s výsledky studie MONICA prováděné praktickými lékaři v rámci preventivních vyšetření jejich pacientů. MONICA je mezinárodní studie WHO, jejíž druhá vlna v ČR proběhla v letech 2000 až 2001. V téže době probíhala jedna z vln šetření „Stravovací návyky a obezita v ČR“. Ukazuje se, že zatímco obvod pasu vychází v obou studiích díky nezávislému měření shodně, rozdíl mezi výskytem onemocnění uváděných pacienty a jejich lékaři je poměrně značný. Lékaři nalezli MetS u dvojnásobného počtu žen a u trojnásobného počtu mužů, než by odpovídalo podle údajů uváděných pacienty. Toto zjištění je ve shodě s jinými výzkumy na toto téma, které STEM/MARK prováděl v oblasti diabetu v roce 2004 a ukazuje na nízké povědomí pacientů o vlastním zdravotním stavu.

– MetS v roce 2001 trpělo podle údajů od pacientů 13 % žen a 9 % mužů ve věku 35 až 64 let, podle lékařů se tato čísla pohybovala okolo 24 % žen a 32 % mužů v tomto věku.

– Na základě údajů z obou výzkumů lze odhadovat, že v roce 2001 byl výskyt MetS v dospělé populaci 19 %, zatímco v roce 2004 se jeho výskyt zvýšil na 29 % populace starší 18 let.

– Tato zjištění korelují s nárůstem obezity v české populaci. Pokud měříme obezitu na základě obvodu pasu, došlo mezi lety 2001 a 2004 k nárůstu o 9 procentních bodů. V normálním pásmu obvodu pasu se v roce 2001 pohybovalo 56 % respondentů, zatímco v roce 2004 už jen 47 % populace starší 18 let.

– BMI (Body Mass Index) je o něco konzervativnější a vykazuje nárůst počtu obézních Čechů o 7 procentních bodů. Obezitou trpělo v roce 2001 necelých 14 % populace, zatímco v loňském roce již něco přes 20 % dospělé populace.

Mgr. Jan Lajka,
Client Service Manager, STEM/MARK, a. s.

***
Pozn: termín označený kurzívou viz „slovníček pojmů“.

Partneři