Výroční zpráva o činnosti Českého institutu metabolického syndromu 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Českého institutu metabolického syndromu, obecně prospěšné společnosti  od 16. května 2008 do 16. května 2009

Český institut metabolického syndromu (ČIMS) vznikl koncem roku 2004 (podle vzoru International Institute of Metabolic Syndrome) jako nezávislá organizace z řad odborníků různých odborných lékařských společností; tito odborníci jsou lékaři zainteresováni do prevence kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu, kde je důležitým rizikovým faktorem metabolický syndrom (MS). Zakladatelka této organizace prof. MUDr.Hana Rosolová, DrSc. ve spolupráci s Notářskou kanceláří JUDr. L. Stehlíkové v Plzni podala návrh na registraci ČIMS jako obecně prospěšné společnosti. Návrh na obecně prospěšnou společnost byl schválen Krajským soudem v Plzni a potvrzen Usnesením, které nabylo právní moc dne 16. 5. 2008.

Zakladatelka zřídila účet pro ČIMS o.p.s. u Komerční banky a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 35, 114 07; sídlo pobočky: Plzeň, Klatovská 125, a vložila základní vklad.

Zakladatelka jmenovala členy Správní a Dozorčí rady:
členové Správní rady: Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (Praha) (zvolen předsedou správní rady),  Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno), MUDr. Petr Sucharda (Praha);
členové Dozorčí rady: doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.  (Brno) -zvolen předsedou dozočí rady, MUDr. Zdeněk Hamouz (Chomutov), Prof. MUDr. Tereza Pelikánová, DrSc. (Praha), Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc (Hradec Králové).

Ředitelkou ČIMS o.p.s. byla správní radou jednomyslně zvolena Hana Rosolová (zakladatelka ČIMS o.p.s.).  Plat zatím nebyl stanoven, protože záviselo na přijatých dotacích, nezištných darech a dalších příjmech a aktivitách. Ing. Šárka Svobodová byla ustanovena neplacenou sekretářkou společnosti.

Ve spolupráci s JUDr. L. Stehlíkovou byl připraven Statut ČIMS, o.p.s., který byl schválen Správní radou dne 20. června 2008.

Byla vytvořena smlouva s Účetní firmou EKONEZ, s.r.o. (ing. Zímová, Trnová 301, 330 13).

Byly vytvořeny nové webové stránky: www.cims-ops.cz, kde jsou uvedeny informace o společnosti ČIMS, jeho náplni a aktivitách, kde jsou k dispozici Stanovy společnosti, aktuální složení správní a dozorčí rady, publikace vytvořené členy společnosti i odborné publikace zahraničních odborníků. Návštěvnost stránek je 400-500 přístupů denně.

Všechny finanční prostředky byly vyčerpány do konce roku 2008 na akci Vyšetřování venkovské populace v pojízdné ordinaci.  Bylo vyšetřeno cca 300 mužů a žen z oblastí Chomutovska a Hradecka (viz přílohy). Kromě stanovení kardiovaskulárního rizika event. přítomnosti metabolického syndromu byla provedena přítomným lékařem individuální intervence rizikových faktorů a podány rady na změnu životnío stylu event. další odborné rady. Výsledky vyšetření byly předány příslušným praktickým lékařům a byly zpracovány spolu s výsledky předchozího vyšetřování z r. 2007 v rámci výzkumu o rizikovém profilu venkovské populace.

Před zahájením vyšetřování populace byly uspořádány dva odborné semináře ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi pro praktické lékaře, internisty, kardiology, diabetology a další lékaře v oblasti, kde vyšetřování probíhala; semináře se uskutečnily v Chomutově a v Hradci Králové (viz přílohy). Na těchto seminářích jsou lékaři školeni o závažnosti rizikových faktorů pro aterosklerózu, kardiovaskulární nemoci a diabetes 2. typu a o moderních přístupech léčby těchto nemocí a jejich prevenci. V průběhu seminářů jsou seznámeni s akcí vyšetřování v pojízdné ordinaci.

V příslušných lokalitách, kde vyšetřování proběhlo byly obyvatelé informováni pomocí letáků, které byly vyvěšeny na návsích a opakovaně byly zváni na vyšetření lokálním rozhlasem starostou obce event. také článkem v lokálním  tisku.

ČIMS, o.p.s. pořádal 26. února 2009 Celostátní seminář Českého institutu metabolického syndromu (v pořadí již třetí, viz příloha), který se konal v Malostranském paláci v Praze. Semináře e zúčastnilo 250 lékařů z České republiky.

ČIMS, o.p.s. se účastnil aktivně tj. přednáškami a diskusemi ve spolupráci s lékařskými odbornými společnostmi (Společnost všeobecného lékařství, Česká společnost pro aterosklerózu, Pracovní skupina preventivní kardiologie České kardiologické společnosti) na edukaci praktických lékařů na Jarní interaktivní konferenci v Praze, na edukaci internistů na Internistickém kongresu v Brně, na Internistickém Vanýskově dnu v Brně a na edukaci kardiologů na Kardiologickém kongresu v Brně a dalších menších lokálních akcích.

Aktivity ČIMS, o.p.s. byly prezentovány v lékařském tisku (Medical Tribune- článek o 3. celostátním semináři ČIMS) a v médiích (Český rozhlas Plzeň- 6. ledna vysílání v 8.30 a v 18.00- H. Rosolová).

Byla vypracována odborná publikace z vlastního výzkumného programu ČIMS zorganizovaném již v předchozím ondobí. V lipidových ordinacích ČR byly sledováni nemocní s vysokým kardiovaskulárním rizikem a léčeni kombinovanou terapií hypolipidemiky. Článek byl podán do tisku v zahraničním odborném časopisu.

Byla domluvena spolupráce mezi Fakultou zdravotnických studií Západočeské Univerzity, Vysokou školou v Plzni, o.p.s. řízenou paní dr. I. Mauritzovou a Českým institutem metabolického syndromu, o.p.s. reprezentovaným  ředitelkou H. Rosolovou o vzájemné spolupráci v oblasti edukace v léčebně preventivní péči. Dne 1. března 2009  byla podepsána smlouva mezi oběma organizacemi.

V r. 2008 se stal ČIMS, o.p.s. spolu s Česku společností pro aterosklerózu (ČSAT) národním reprezentantem celosvětové iniciatiny: Residual Risk Reduction Iniciation (R3i), jejímž cílem je další ovlivnění rizika pro prevenci kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu.

Vzhledem k tomu, že příjem a výdej finančních prostředků byl vyrovnaný, ředitelka pracovala v prvním roce existence ČIMS, o.p.s. bez nároku na odměnu. Pokračuje jednání s firmou DIREKTA, s.r.o. v přípravě žádosti o grant Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Český institut metabolického syndromu o.p.s.   
se sídlem: Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
zastoupena:  Prof. MUDr. Hanou Rosolovou, DrSc., ředitelka
IČO: 28016262
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Plzni , Oddíl O, vložka 121
Bankovní spojení : Komerční banka, Klatovská 125, 320 08 Plzeň, tel. 377423352
číslo účtu: 43-1907060217/0100.
IBAN CZ1301000000431907060217   SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

Zapsala prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.                     Plzeň, dne 28. června 2009
Ředitelka ČIMS, o.p.s.

Partneři