Výroční zpráva o činnosti Českého institutu metabolického syndromu 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti Českého institutu metabolického syndromu, obecně prospěšné společnosti  od 16. května 2009 do 16. května 2010

Český institut metabolického syndromu, obecně prospěšná společnost (ČIMS, o.p.s.)
pracoval v uvedeném období ve složení:
Správní rada (SR): Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (Praha, předseda SR), Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno) a prof. MUDr. Petr. Hůlek, CSc. (Hradec Králové)
Dozorčí rada (DR):  doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.  (Brno, předseda DR),  MUDr. Zdeněk Hamouz (Chomutov), Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. (Hradec Králové)
Ředitelka: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (Plzeň)
Sekretářka: ing. Šárka Svobodová (Praha)

Pokračuje spolupráce s advokátní kanceláří JUDr. L. Stehlíkovou (Plzeň).
Pokračuje spolupráce s  účetní firmou EKONEZ, s.r.o. (ing. Zímová, Trnová). Účetnictví je prováděno na konci kalendářního roku.

Jsou obnovovány a doplňovány webové stránky: www.cims-ops.cz, kde jsou uvedeny informace o společnosti ČIMS, jeho náplni a aktivitách, kde jsou k dispozici Stanovy společnosti, aktuální složení správní a dozorčí rady, Výroční zprávy o činnosti a publikace vytvořené členy společnosti i odborné publikace zahraničních odborníků. Návštěvnost stránek je stále kolem  450 přístupů denně.

Finanční prostředky byly získávány na základě darovací smlouvy, sponzorství akcí, na základě faktur za služby, za reklamu na webových stránkách ČIMS, o.p.s. viz účetnictví z ledna 2010, které bylo kontrolováno a schváleno v prosinci 2009 Dozorčí radou ČIMS, o.p.s.

Nepodařilo se získat státní dotaci na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2010, o kterou žádala firma KARDIA, s.r.o. (MUDr. Z. Elbertová) a kde byl ČIMS, o.p.s. jako spoluřešitel projektu: „Aktivní prevence metabolického syndromu v pracovním prostředí“.

Byla navázána spolupráce s  Univerzitou v Kanadě (prof. G. Fodor, dr. Ruzicka) v rámci výzkumného projektu INTERPREVENT zaměřeném na prevenci kardiovaskulárních nemocí v průmyslových závodech východní Evropy a Asie. Dosud není žádost o projekt vyřízena z kanadské strany.

Sponzory ČIMS o.p.s. v uplynulém období byly: Abbott Laboratories, s.r.o., Solvay Pharma –  Abbott Products, s.r.o., Astra Zeneca, Zentiva, Merck Serono, Gedeon Richter, Egis, Boehringer Ingelheim, Pfizer, SČ doly, VZP Ústí nad Labem, Roche-diagnostic, Bristol-Myers Squibb. Reklama na weboých stránkách ČIMS, o.p.s.: Merck Sharp Dohme IDEA, Inc. Org. Složka (120 tisíc Kč). Firma Abbott Poducts, s.r.o.  zajistila a sponzorovala schůze Správní a Dozorčí rady ČIMS, o.p.s. a Celostátní Seminář ČIMS konaný v Brně (Hotel Comsa)  (viz program).

Všechny finanční prostředky byly vyčerpány do konce roku 2009. Největší položku tvořila akce Vyšetřování venkovské populace v Pojízdné ordinaci zdraví probíhající v říjnu 2009.  Bylo vyšetřeno cca 250 mužů a žen z oblastí Mostecka: Obrnice, Bečov, Braňany a Horní JIřetín a Boskovicka: Černá Hora, Lyšice, Kunštát a Olešnice (viz přílohy). Kromě stanovení kardiovaskulárního rizika event. přítomnosti metabolického syndromu byla provedena přítomným lékařem individuální intervence rizikových faktorů a podány rady na změnu životnío stylu event. další odborné rady. Výsledky vyšetření byly předány příslušným praktickým lékařům a byly zpracovány spolu s výsledky předchozího vyšetřování.
Před zahájením vyšetřování populace byly uspořádány dva odborné semináře ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi pro praktické lékaře, internisty, kardiology, diabetology a další lékaře v oblasti, kde vyšetřování probíhala; semináře se uskutečnily v Mostě v Čechách a v Boskovicích na Moravě (viz přílohy). Na těchto seminářích jsou lékaři školeni o závažnosti rizikových faktorů pro aterosklerózu, kardiovaskulární nemoci a diabetes 2. typu a o moderních přístupech léčby těchto nemocí a jejich prevenci. V průběhu seminářů jsou seznámeni s akcí vyšetřování v Pojízdné ordinaci zdraví.
V příslušných lokalitách, kde vyšetřování proběhlo byly obyvatelé informováni pomocí letáků, které byly vyvěšeny na návsích a opakovaně byli zváni na vyšetření lokálním rozhlasem starostou obce event. také článkem v lokálním  tisku.

ČIMS, o.p.s. se účastnil aktivně tj. přednáškami a diskusemi ve spolupráci s lékařskými odbornými společnostmi (Společnost všeobecného lékařství, Česká společnost pro aterosklerózu, Pracovní skupina preventivní kardiologie České kardiologické společnosti) na edukaci praktických lékařů na Jarní interaktivní konferenci v Praze, na edukaci internistů na Internistickém kongresu v Praze  (viz přiložené programy akcí).
Aktivity ČIMS, o.p.s. byly prezentovány v lékařském tisku: Medical Tribune- článek otázky pro ČIMS, o.p.s. a článek o 4. celostátním semináři ČIMS. V médiích (Český rozhlas Plzeň – H. Rosolová), na Tiskové konferenci (P- Sucharda, R. Češka, H. Rosolová) konané dne 29.9. 2009 v Akademické klubu 1.LFUK v Praze. Účast novinářů byla dostatečná, články v tisku se týkaly hl. výsledků šetření venkovské poplace.

ČIMS, o.p.s. pořádal 13.3. 2010 Celostátní seminář Českého institutu metabolického syndromu, o.p.s.  (v pořadí již třetí, viz příloha), který se konal v hotelu Comsa v Brně. Semináře se zúčastnilo 250 lékařů z České republiky. Především z Moravy.

Pokračuje spolupráce mezi Fakultou zdravotnických studií Západočeské Univerzity, Vysokou školou v Plzni, o.p.s. řízenou paní dr. I. Mauritzovou a ČIMS, o.p.s.

Pokračuje spolupráce s SVL (Společnost všeobecného lékarství) – byla obnovena Doporučení pro praktické lékaře: Metabolický syndrom – diagnostika a léčba.

Farmakologická firma Servier s ČIMS, o.p.s. zorganizovala a sponzorovala pět odborných seminářů pro lékaře na téma léčby hypertenze a dyslipidémie u nemocných s metabolickým syndromem se zaměřením na roli sympatického nervového systému a aterogenní dyslipidémii. Semináře se konaly v Plzni, v Praze, v Olomouci, ve Zlíně a v  Českých Budějovicích. Přednášky a jejich prezen tace byla realizována většinou členy ČIMS, o.p.s. (viz přiložené programy).

Pokračuje spolupráce s mezinárodní iniciativou Residual Risk Reduction Iniciation (R3i), jejímž cílem je další ovlivnění rizika pro prevenci kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu – zodpovědní Prof. R. Češka (Praha) a pof. H. Rosolová (Plzeň).

Vzhledem k tomu, že příjem a výdej finančních prostředků byl vyrovnaný, ředitelka i sekretářka  pracovaly i v druhém roce existence ČIMS, o.p.s. bez nároku na odměnu.

Český institut metabolického syndromu o.p.s.   
se sídlem: Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
zastoupena:  Prof. MUDr. Hanou Rosolovou, DrSc., ředitelka
IČO: 28016262
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Plzni , Oddíl O, vložka 121
Bankovní spojení : Komerční banka, Klatovská 125, 320 08 Plzeň, tel. 377423352
číslo účtu: 43-1907060217/0100.
IBAN CZ1301000000431907060217   SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

Zapsala prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.                               Plzeň, dne 30. června 2010
Ředitelka ČIMS, o.p.s.

Partneři